Informatie omtrent uw bestelling

Bij LuxeWijnGlazen.nl bestaat op dit moment alleen de mogelijkheid om te betalen middels een bankoverschrijving. Nadat u uw bestelling heeft afgerond, ontvangt u een bevestigings-email met daarin de orderspecificaties.

Levertijden

Na uw betaling per bank of giro volgt aflevering. Aflevering duurt 1 a 2 werkdagen.

Verzending

Let op! LuxeWijnGlazen.nl maakt slechts gebruik van aangetekende, verzekerde zending. Dit houdt in dat uw wijnglazen persoonlijk bij u worden afgeleverd en u in geval van transportschade altijd schadeloos wordt gesteld.

Veel Glazen aanbieders maken geen gebruik van verzekerde zending. Dit geeft veel gezeur als het glaswerk beschadigd aankomt. Vraag dit na voordat u overgaat tot aankoop van glaswerk via het internet!!

Uw Mening telt!

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten en onze website. Wanneer u suggesties heeft ter verbetering van het productassortiment of de website geef dan gerust hier uw mening.

Adverteren op LuxeWijnGlazen.nl!

LuxeWijnGlazen.nl biedt advertentiemogelijkheden voor aanbieders van niet wijnglazen gerelateerde content. Voor informatie over de mogelijkheiden voor uw ondernemening neemt u contact op met onze webmaster.

Contact

Voor meer informatie over LuxeWijnGlazen.nl of specifieke vragen neemt u contact met ons op via info@luxewijnglazen.nl.

Linkpartners

LuxeWijnGlazen.nl biedt linkmogelijkheden voor aanbieders van niet wijnglazen gerelateerde content. Voor informatie over de mogelijkheiden voor uw ondernemening neemt u contact op met onze webmaster.

Luxe Whisky

www.luxurouswhisky.nl

Op onze LuxuriousWhisky website vind u een uitgebreide selectie Whisky.
Luxe Whiskyglazen

WhiskyGlazen.nl

Op onze Whiskyglazen website vind u een uitgebreide selectie Luxe Kristallen WhiskyGlazen.
Kristallen Wijnglazen

Alle weetjes op een rij!!

Alles wat u moet weten over lekker eten en drinken!
Luxe Wijnglazen

Wijnstudio

De enige Internationale wijnopleiding in Nederland: In Leiden, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
Kristallen champagneglazen kado

De Wijnhoek

Non-commerciele wijninformatie sinds 19 Februari 1997.
Wijnglas kado

Champagneproeverij

Een workshop champagne proeven! Bestel een cadeaubon en reserveer in Amsterdam, Den Bosch of Den Haag. Ook als bedrijfsuitje.
Kristallen Wijglazen

Uw Link Hier

Neem contact op met onze webmaster mbt de mogelijkheden tot het plaatsen van een Link.
wijnglazen bestellen
Uw winkelwagen is leeg

www.LuxeWijnGlazen.nl

wijnglazen bestellen

Leveringsvoorwaarden LuxeWijnGlazen.nl

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LuxeWijnGlazen.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van LuxeWijnGlazen.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

LuxeWijnGlazen.nl verstrekt geen alcoholische producten.

Alle aanbiedingen van LuxeWijnGlazen.nl zijn vrijblijvend. LuxeWijnGlazen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Afkoelingsperiode / Ontevredenheid over uw aankoop
Bij ontevredenheid over uw aankoop kan het product binnen 7 werkdagen worden geretourneerd zonder opgave van reden. Het betaalde bedrag minus de verzendkosten wordt vervolgens binnen 14 werkdagen naar de klant teruggestort. Voorwaarde hierbij is dat de glazen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking bij ons terugkomen en dat de klant de verzekerde retourzending voor zijn rekening neemt.  

Imperfecties
In (kristal)glas kunnen helaas kleine imperfecties voorkomen en de kristallen glazen worden hierop vóór verzending altijd individueel door ons gecontroleerd. Het kan zijn dat hier discussie over ontstaat. De vraag is dan altijd: welke inperfecties wel en welke niet toelaatbaar/acceptabel zijn? Uitgangspunt is dan de officiele mening van onze leverancier.  

Klachten mbt de kwalitiet van uw aankoop
Klachten mbt kwaliteit van de glazen dienen binnen 7 werkdagen per email te worden gedaan. LuxeWijnGlazen.nl staat voor kwaliteit en een tevreden klant. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.  

Beschadigingen
Glazen zijn breekbaar en daarom snel beschadigd. LuxeWijnGlazen.nl maakt daarom slechts gebruik van verzekerde verzending. Beschadigingen tijdens transport zijn voor rekening van de transporteur. De glazen dienen bij ontvangst door de klant direct volledig te worden geinspeecteerd/gecontroleerd op beschadigingen en de klant dient deze beschadiging(en) direct te melden aan de transporteur én aan LuxeWijnGlazen.nl.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen exclusief accijns en inclusief BTW en exclusief bezorgingskosten in Nederland.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is LuxeWijnGlazen.nl gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en naar de landen Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, England, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain en Zweden voor leveringen buiten Nederland gelden aangepaste leveringskosten.

De bestelde goederen worden verzonden binnen twee werkdagen nadat de volledige betaling door LuxeWijnGlazen.nl ontvangen is.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door LuxeWijnGlazen.nl overschreden wordt, zal LuxeWijnGlazen.nl de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met LuxeWijnGlazen.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan LuxeWijnGlazen.nl te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat LuxeWijnGlazen.nl het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

LuxeWijnGlazen.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van LuxeWijnGlazen.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan LuxeWijnGlazen.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor LuxeWijnGlazen.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door LuxeWijnGlazen.nl kunnen worden uitgesloten.

LuxeWijnGlazen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand emailadres.

LuxeWijnGlazen.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. LuxeWijnGlazen.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van LuxeWijnGlazen.nl.

De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. LuxeWijnGlazen.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van LuxeWijnGlazen.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij LuxeWijnGlazen.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door LuxeWijnGlazen.nl, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van de LuxeWijnGlazen.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door LuxeWijnGlazen.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LuxeWijnGlazen.nl is het Nederlands recht van toepassing.

Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met LuxeWijnGlazen.nl,

LuxeWijnGlazen.nl is een onderdeel van Productiondesign en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 28096893.